Новини

                                                                                                                           

 Проект BG05M9OP001-1.008-0732-C01 

“Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД”

 01/06/2017 г.

На 31.05.2017 г. стартира изпълнението на проект "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД" BG05M90P001-1.008-0732-C01, с бенефициент Електротерм Варна ООД.

Проектът е  с планирана продължителност от 17 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейностите са насочени към подобряване на работната среда в дружеството чрез осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) и ефективни и гъвкави форми на организацията на труда, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху здравето на заетите, продължителността на заетостта и производителността на труда в предприятието.

Общата стойност на проекта: 167 482.44 лв., от които 85% европейско финансиране (142 360.07 лв.) и 15% национално финансиране (25 122.37 лв.)

Допълнителна информация за проекта

 

15/10/2018

                                                                                                                               

Електротерм Варна ООД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа като резултат от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0732-C01 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Внедрената системаза управление на здраве и безопасност при работа е в съответствие с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Сертификат No BG/0419HS/0378

Политика за здраве и безопасност при работа