Loading animation image

Новини

За нас

                                                              

Проект BG16RFOP002-2.073-0825-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

25/06/2020 г.

Електротерм Варна ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-0825-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Проектът е  с планирана продължителност от 3 месеца (от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” – процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта: 10 000 лв., от които 85% европейско финансиране (8 500 лв.) и 15% национално финансиране (1 500 лв.)

 

                                                                      

 Проект BG05M9OP001-1.008-0732-C01 

“Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД”

01/06/2017 г.

На 31.05.2017 г. стартира изпълнението на проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД“ BG05M90P001-1.008-0732-C01, с бенефициент Електротерм Варна ООД.

Проектът е  с планирана продължителност от 17 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейностите са насочени към подобряване на работната среда в дружеството чрез осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) и ефективни и гъвкави форми на организацията на труда, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху здравето на заетите, продължителността на заетостта и производителността на труда в предприятието.

Общата стойност на проекта: 167 482.44 лв., от които 85% европейско финансиране (142 360.07 лв.) и 15% национално финансиране (25 122.37 лв.)

Допълнителна информация за проекта

 

15/10/2018

                                                                     

Електротерм Варна ООД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа като резултат от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0732-C01 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите в Диел Комерс ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Внедрената системаза управление на здраве и безопасност при работа е в съответствие с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Сертификат No BG/0419HS/0378

Политика за здраве и безопасност при работа